ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ยื่นเอกสาร บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน หลักฐานสิทธิ์ที่ดิน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๕๗/๕๘ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๗ นี้ 

กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ต.ในเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000

 
หน้าแรก
  ประวัติสำนักงาน
  พื้นที่เขตการปกครองอำเภอ/ ตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  ทำเนียบตำบล/หมู่บ้าน
  ข้อมูลแหล่งน้ำที่สำคัญ อ่างเก็บน้ำ
  จำนวนประชากร/แรงงาน
  จำนวนแรงานภาคการเกษตร
  บุคลากรเจ้าหน้าที่/ติดต่อสื่อสาร
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการ
    และถ่ายทอดฯ
  ทำเนียบศูนย์ส่งเสริมและผลิต
    พันธุ์ข้าวชุมชน ปี 255
7
  ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร 3 ก.
  ความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้ง
   
ปี 56/57 (4 มี.ค. 2557)
  เป้าหมายการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 55/56
  จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี 57
  สรุปข้อมูลภัยธรรมชาติ
    (ฝนทิ้งช่วง  ปี 55)
  งาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ
  สภาวะการทำนา ปีการเพาะปลูก ๕๖/๕๗
  พื้นที่ถือครองการเกษตร
  สรุปประเมินผลผลิตข้าวนาปี 56/57
  สรุปผลการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 56/57
  สรุปผลขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
    ปี 56/57 รอบที่ 1 (นาปี)
  สรุปแบบรายงาน N ปี 55
  สรุป GPP (ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง) ปี 54 
  สรุปผลการเลือกตั้งผู้เกษตรกรระดับ
    หมู่บ้าน
  สรุปผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
    รายแปลง ปี 57
  แผนงาน/โครงการ ปี 56/57
    ของสำนักงานเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
  แผนปฏิบัติงานประจำปี 2557
    ของสำนักงานเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    ต.ค.56 ของสำนักงาน
  
 เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    พ.ย.56 ของสำนักงาน
    เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    ธ.ค,56  ของสำนักงาน
   เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    ..57  ของสำนักงาน
    เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    .พ.57  ของสำนักงาน
    เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    มี.ค.57  ของสำนักงาน
    เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 

หน่วยงานจังหวัด/อำเภอ

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
    จังหวัดร้อยเอ็ด (ก
.ษ.)
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
 
ศูนย์ข้าวร้อยเอ็ด
 
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและ
    ปัจจัยการผลิตร้อยเอ็ด(พืชไร่)
 
ชลประทานร้อยเอ็ด
 
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
    ที่ 3จังหวัดร้อยเอ็ด
 
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
  สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  พัฒนาชุมชนเมืองร้อยเอ็ด
  สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เว็บเกษตรอำเภอ
  เกษตรอำเภอธวัชบุรี
  เกษตรอำเภอเสลภูมิ
  เกษตรอำเภอโพนทอง
  เกษตรอำเภอหนองพอก
  เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย
  เกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน
  เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย
  เกษตรอำเภอปทุมรัตน์
  เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ
  เกษตรอำเภอพนมไพร
  เกษตรอำเภออาจสามารถ
  เกษตรอำเภอโพนทราย
  เกษตรอำเภอเมืองสรวง
  เกษตรอำเภอจังหาร
  เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ
  เกษตรอำเภอเมยวดี
  เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง
  เกษตรอำเภอเชียงขวัญ
  เกษตรอำเภอหนองฮี
เว็บ องค์กรปกครองท้องถิ่น
  ทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  เทศบาลตำบลโนนตาล
  เทศบาลตำบลปอภาร
  อบต.รอบเมือง
  อบต.เมืองทอง
  อบจ.ร้อยเอ็ด
  อบต.เหนือเมือง
แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
    ประจำตำบล
  ดูตัวอย่างแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
    ตำบลตำบลสีแก้ว
บริการหน่วยงาน
  หนังสือภายนอก
  ายงานการประชุม
  ประกาศ
  หนังสือประทับตรา
  ันทึกข้อความ
  ใบลาป่วย ลากิจ
  ใบลาพักผ่อน
  มติคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์
  แบบขออนุญาตไปราชการ
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
       ราชการ  (แบบ ๘๗๐๗)
  แบบ บก.๔๒๓๑
   
 
   
 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

   
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด   ยินดีต้อนรับ


วิสัยทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด


"มุ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก และสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน"


ลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ๑๐๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (โรงงานผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ ๑ เดียวแห่งประเทศไทย (ภาพกิจกรรม)
 

 
มาแปลงไฟล์ PDF ให้เป็น word กันดีกว่า
มาทำ Album รูปในเว็ปกัน
สุดยอดของการแปลงไฟล์ Multimedia
   โปรแกรมเดียวก็เกินพอ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
   คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การแต่งกายที่เป็นเป็นมงคลสีเสื้อผ้าที่ใส่ตามวัน
น้ำปั้นผัก  ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
ทำนายทานนิสัยวันเกิด
   

วาระสำคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

    บทความเศรษฐกิจพอเพียง 
    สกู๊ปพิเศษ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  
    นานาทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
     และ การประยุกต์ใช้
    แนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
    เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ด้าน
     การศึกษา 
    หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
    เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนคนไทย
    เข้าใจดีแล้วจริงหรือ
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
     และหนทางข้างหน้า

 

 
 
 
นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (นายสุรพงษ์  สายโอภาศ)    เปิดการจัดประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ระดับอำเภอ (อกม.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2557 จำนวน 201 ราย  ณ ศาลาวัดวิมลนิวาส  บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปีและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว   เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)
   
 
นางรุจิรัตน์ มุ่งสวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ  ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร และนางสินีนารถ  วิเศษวงษา  นวส.ชำนาญการ เจ้าของพื้นที่ตำบลหนองแวง  อบรมถ่ายทอดฯ และติดตาม กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูป    ข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิแก่วิสาหกิจชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านฝาง หมู่ที่ ๑๒  ต.หนองแวง  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗
(ภาพข่าวประชาสัมพันธ์)

 

   
  นายประมวล สุวรรณมณี เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของรัฐบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๗ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอต่าง ๆในจังหวัดร้อยเอ็ด นำเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน หลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มาขึ้นทะเบียนได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพื้นที่แปลงปลูกข้าว หรือ ตามที่ทางเกษตรตำบลนัดหมาย หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์ เบอร์ ๐๔๓๕๑๒๙๑๓ (ข่าวประชาสัมพันธ์)
   
 
 

นายประมวล สุวรรณมณี เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นางรุจิรัตน์ มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยท่านนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (นายสุรพงษ์ สายโอภาศ) นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานดาเนินการประชุม มีคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการสังกัดอำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (ภาพกิจกรรม)

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 นายศราวุฒิ วิเศษศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมกับคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลขอนแก่น เพื่อชี้แจงข้อราชการ
(ภาพกิจกรรม)

   
  นายพิชัย กิติศรีวรพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจาสานักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้าฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(ภาพกิจกรรม)
   
  นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ออกไปตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร บ้านหนองผือ หมู่ 9 ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง  เพื่อหารือเรื่องการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ปุ๋ยมูลไส้เดือน จาหน่ายกิโลกรัมละ 30 บาท และน้ำหมักมูลไส้เดือน จำหน่ายลิตรละ 15 บาท โดยเบื้องต้นได้ฝากไว้ตามร้านค้าในหมู่บ้านเป็นจุดจำหน่าย (ภาพกิจกรรม)
   
  นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการประจาตำบล โนนตาล เข้าฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ศาลาเรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่ บ้านหนองผือ ม.8 ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (ภาพกิจกรรม)
   
  เกษตรเมืองร้อยเอ็ด ติดตามให้คำแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามโครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2557 (ภาพกิจกรรม)
 

 

 

เกษตรเมืองร้อยเอ็ดมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรตามโครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2557 (ภาพกิจกรรม)

 
 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  นำโดย นายประมวล สุวรรณมณี เกษตรอำเภอและทีมงาน นักวิชาการฯ อำเภอ และจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ณ บ้านสงเปลือย ม.๕ ต.เมืองทอง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๓๐ ราย ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ภาพกิจกรรม)

 
  เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นางสาวขวัญตา มูลชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปอภาร  ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตข้าวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต้นทุนการผลติข้าวอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการ ๔๐ ราย เข้าร่วมกิจกรรม
 
  เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด   มอบหมายให้นายพิชัย      กิติศรีวรพันธุ์   นายศราวุฒิ   วิเศษศรี      และนางสาวขวัญตา  มูลชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมสามัญประจำปีของศูนย์ข้าวชุมนปอภาร เพื่อติดตามการทำงานและพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีสมาชิกศูนย์ข้าว ๘๐ ราย เข้าร่วมกิจกรรม
 
    นายประมวล สุวรรณมณี เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำทีมวิทยากรลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๔ เม.ย.๕๗ รวม ๑๐ ตำบล เกษตรกร ๒๕๐ ราย โดยหลักวิชาการาครั้งนี้ คือ การกำหนดมาตรฐาน GAP  ความสำคัญของการจดบันทึกข้อมูล การผลิตข้าวตามแผนควบคุม คือการเตรียมดิน เมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษาระยะกล้า การตัดพันธุ์ปนในข้าว  คาดว่าเกษตรกรจะนำเข้าความรู้ที่วิทยากรถ่ายทอดให้ ไปปฏิบัติ ทุกราย (ดูภาพกิจกรรม)
    
      สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมจัดเวทีประชาคมทำแผนกิจกรรมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปอภาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2557  ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตำบลปอภาร
   
   เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(นายประมวล สุวรรณมณี) เปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๗ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ ๒๖  มี.ค.๕๗ โดยมีประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วม ๑๕ ท่าน
 
       นายสุรพงษ์ สายโอภาศ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ วันที่ ๒๕ มีนา ๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
         ทีมวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ต.หนองแวง    นำโดย นางสินีนารถ วิเศษวงษา นายวิเชียร  สีลาดเลา นายอภิรัฐ ชูศรีพัฒน์  นางสาวขวัญตา มูลชารี และนายฉัตรมงคล ผ่านสะถิน ถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องและฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า  วันที่ ๒๐ มี.ค.๔๗ ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านพลาญชัย ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด
   
 
  เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดทีมวิทยากรลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี ๕๗ (๑๙ มี.ค.๕๗)
   
 
   เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ (ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) (๑๑ มี.ค.๕๗)
   
 
  สำนักงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดการเรียนรู้ “การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ในศูนย์เรียนรู้  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปอภาร
   
   
   
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด


นายประมวล  สุวรรณมณี
เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

 

พันธกิจ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

1.วิจัยและพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2.ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอด
   ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
   แปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตร
  ในพื้นที่อย่างเหมาะสม (ข้าวหอมมะลิ)
3.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
  เกษตรกร  กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร   
  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มยุว
  เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ
4.ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขั้น 
  พื้นฐาน ให้ก้าวหน้าให้สอดคล้องกับ
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร

สื่อหนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  เดอะเนชั่น
  แนวหน้า
  ติชน
  ผู้จัดการออน์ไลน์
  เดลินิวส์
  คม ชัด ลึก
  สยามรัตน์
  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
  google

สื่อโทรทัศน์

  ช่อง 3  
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง NBT
  ช่อง TBPS
  ยูบีซี                    
  CNN     
  รหัสไปรษณีย์
  ดูทีวีออนไลน์

เว๊ปหางาน

  Jobs DB 
  JobPilot 
  JobThai
  Job TopGun
  Nation
  Thaijobcenter
เว๊ปทั่วไป

   

ความรู้ด้านการเกษตร
   วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร
  จดหมายข่าว สผส.
  จดหมายกรมส่งเสริมการเกษตร
  จดหมายข่าว กรมการข้าว
  สาระคดีและบทความ
  ห้องสมุดความรู้การเกษตร
  มาทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเอง
 
 กันดีกว่า
 

พืชพลังงานทดแทน

  ความรู้เรื่องข้าว
น้ำปั้นผัก  ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
ครัวสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย ช่วยรักษาโรค
เตือนการระบาดศัตรูพืช
โรคไหม้ข้าว
โรคไหม้ข้าวระยะแตกกอ

 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
 
 

 
เอกสารวิชาการประจำเดือน
  เดือน ต.ค.
  เดือน พ.ย.
  เดือน ธ.ค.
  ดือน ม.ค. 
  เดือน ก.พ.
  เดือน มี.ค.
  เดือน เม.ย.
  เดือน พ.ค.
  เดือน มิ.ย.
  เดือน ก.ค.
  เดือน ส.ค.
  เดือน ก.ย. /โรคไหม้ข้าวระยะแตกกอ
ลิ้งค์เว็บไซค์หน่วยงานกรม
   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล
  วิสาหกิจชุมชน
  e-office
  สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
  ระบบ (ssnet)
  หน่วยงานสังกัดกรม
  บริการประชาชน Service
  การจัดการความรู้ KM
  ระบบงานสารบรรณ
  เตือนภัยไวรัส
  ดาวโหลดโปรแกรม
  เทคโนโลยีชาวบ้าน
  ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการ
   รักษาพยาบาล
 


 

 


 

 

 


updata
  06 สิงหาคม 2557    สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม  2555

จัดทำโดย : ทีมงานสารสนเทศเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ที่ปรึกษา : นายประมวล  สุวรรณมณี  เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ถนนเทศบาลบำรุง  ต.ในเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด 
 
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-4351-2913
อีเมล์
mueangroiet@doae.go.th ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-4351-2913