กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร 

 12/05/2558 14:19:35

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ต.ในเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000

 
 หน้าแรก
  ประวัติสำนักงาน
  พื้นที่เขตการปกครองอำเภอ/ ตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  ทำเนียบตำบล/หมู่บ้าน
  ข้อมูลแหล่งน้ำที่สำคัญ อ่างเก็บน้ำ
  จำนวนประชากร/แรงงาน
  จำนวนแรงานภาคการเกษตร
  บุคลากรเจ้าหน้าที่/ติดต่อสื่อสาร
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการ
   
และถ่ายทอดฯ
  ทำเนียบศูนย์ส่งเสริมและผลิต
    พันธุ์ข้าวชุมชน ปี 255
8
  ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร 3 ก.
  ความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้ง
   
ปี 57/58 (4 มี.ค. 2558)
  เป้าหมายการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 57
  จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี 58
  สรุปข้อมูลภัยธรรมชาติ
    (ฝนทิ้งช่วง  ปี 55)
  งาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ
  สภาวะการทำนา ปีการเพาะปลูก 57
  พื้นที่ถือครองการเกษตร
  สรุปประเมินผลผลิตข้าวนาปี 57
  สรุปผลการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 57
  สรุปผลขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
    ปี 56/57 รอบที่ 1 (นาปี)
  สรุปแบบรายงาน N ปี 55
  สรุป GPP (ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง) ปี 54 
  สรุปผลการเลือกตั้งผู้เกษตรกรระดับ
    หมู่บ้าน
  สรุปผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
    รายแปลง ปี 57
  แผนงาน/โครงการ ปี 57/58
   
ของสำนักงานเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
  แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
   
ของสำนักงานเกษตรเมืองร้อยเอ็ด
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    ต.ค.57 ของสำนักงาน
  
 เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    พ.ย.57 ของสำนักงาน
   
เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    ธ.ค.57  ของสำนักงาน
  
 เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    ..58  ของสำนักงาน
    เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    .พ.58  ของสำนักงาน
    เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 
    แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
    มี.ค.58  ของสำนักงาน
    เกษตรเมืองร้อยเอ็ด
 

หน่วยงานจังหวัด/อำเภอ

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
    จังหวัดร้อยเอ็ด (ก
.ษ.)
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
 
ศูนย์ข้าวร้อยเอ็ด
 
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและ
    ปัจจัยการผลิตร้อยเอ็ด(พืชไร่)
 
ชลประทานร้อยเอ็ด
 
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
    ที่ 3จังหวัดร้อยเอ็ด
 
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
  สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  พัฒนาชุมชนเมืองร้อยเอ็ด
  สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เว็บเกษตรอำเภอ
  เกษตรอำเภอธวัชบุรี
  เกษตรอำเภอเสลภูมิ
  เกษตรอำเภอโพนทอง
  เกษตรอำเภอหนองพอก
  เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย
  เกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน
  เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย
  เกษตรอำเภอปทุมรัตน์
  เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ
  เกษตรอำเภอพนมไพร
  เกษตรอำเภออาจสามารถ
  เกษตรอำเภอโพนทราย
  เกษตรอำเภอเมืองสรวง
  เกษตรอำเภอจังหาร
  เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ
  เกษตรอำเภอเมยวดี
  เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง
  เกษตรอำเภอเชียงขวัญ
  เกษตรอำเภอหนองฮี
เว็บ องค์กรปกครองท้องถิ่น
  ทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  เทศบาลตำบลโนนตาล
  เทศบาลตำบลปอภาร
  อบต.รอบเมือง
  อบต.เมืองทอง
  อบจ.ร้อยเอ็ด
  อบต.เหนือเมือง
แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
    ประจำตำบล
  ดูตัวอย่างแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
    ตำบลตำบลสีแก้ว


ลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ๑๐๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
(โรงงานผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ
๑ เดียวแห่งประเทศไทย
(ชมภาพกิจกรรม)

 

 
บริการหน่วยงาน
  หนังสือภายนอก
  ายงานการประชุม
  ประกาศ
  หนังสือประทับตรา
  ันทึกข้อความ
  ใบลาป่วย ลากิจ
  ใบลาพักผ่อน
  มติคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์
  แบบขออนุญาตไปราชการ
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
       ราชการ  (แบบ ๘๗๐๗)
  แบบ บก.111
   
  มาแปลงไฟล์ PDF ให้เป็น word กันดีกว่า
มาทำ Album รูปในเว็ปกัน
สุดยอดของการแปลงไฟล์
น้ำปั้นผัก  ผลไม้ เพื่อสุขภาพ Multimedia
โปรแกรมเดียวก็เกินพอ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
   
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

การแต่งกายที่เป็นเป็นมงคลสีเสื้อผ้าที่ใส่ตามวัน
ทำนายทานนิสัยวันเกิด
 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

   
 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด   ยินดีต้อนรับ


วิสัยทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด


"มุ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก และสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน"
 

 
 

วาระสำคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

    บทความเศรษฐกิจพอเพียง 
    สกู๊ปพิเศษ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  
    นานาทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
     และ การประยุกต์ใช้
    แนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
    เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ด้าน
     การศึกษา 
    หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
    เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนคนไทย
    เข้าใจดีแล้วจริงหรือ
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน
     และหนทางข้างหน้า
 


ท่านนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (นายสุรพงษ์ สายโอภาศ)เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละตำบล วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ชั้น 2 (ภาพข่าว)


  ท่านผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด(ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล) เปิดโครงการคลองสวยน้ำใส ภายใต้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัย ต.สีแก้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ค.58 ณ บริเวณหน้าวัดบ้านสีแก้ว ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ จำนวน 1,000,000 บาท แบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณในการจ้างแรงงานเพื่อปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดลำห้วยแคน ความยาว 8 กม. คิดเป็น 88.8 เปอร์เซ็นต์ และงบประมาณในการซ้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฝายชะลอน้ำ 3 จุด คิดเป็น 11.2 เปอร์เซ็นต์ ในการเปิดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานจากส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ เกษตรกรที่ร่วมโครงการ จำนวน 500 คน (ภาพข่าว)


  กิจกรรมอบรมเกษตรกรโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สคัญ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ตบลเมืองทอง อเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
(ภาพกิจกรรม)


ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี โครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิด้วยระบบ GAP ปี 2558  (งบกลุ่มจังหวัด)
วันที่ 24 มีนาคม  2558  ณ ศาลาวัดบ้านแคน หมู่ที่ 14 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

 
 

 

  เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายประมวล สุวรรณมณี พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรได้ออกจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความเห็น การเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาล จากตำบลต่างๆ ของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด


นายประมวล  สุวรรณมณี
เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

 

พันธกิจ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

1.วิจัยและพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2.ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอด

  
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
   แปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตร
  ในพื้นที่อย่างเหมาะสม (ข้าวหอมมะลิ)
3.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
  เกษตรกร  กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร   
  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มยุว
  เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ
4.ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขั้น 
  พื้นฐาน ให้ก้าวหน้าให้สอดคล้องกับ
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร

สื่อหนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  เดอะเนชั่น
  แนวหน้า
  ติชน
  ผู้จัดการออน์ไลน์
  เดลินิวส์
  คม ชัด ลึก
  สยามรัตน์
  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
  google

สื่อโทรทัศน์

  ช่อง 3  
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง NBT
  ช่อง TBPS
  ยูบีซี                    
  CNN     
  รหัสไปรษณีย์
  ดูทีวีออนไลน์

เว๊ปหางาน

  Jobs DB 
  JobPilot 
  JobThai
  Job TopGun
  Nation
  Thaijobcenter
เว๊ปทั่วไป

   

ความรู้ด้านการเกษตร
   วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร
  จดหมายข่าว สผส.
  จดหมายกรมส่งเสริมการเกษตร
  จดหมายข่าว กรมการข้าว
  สาระคดีและบทความ
  ห้องสมุดความรู้การเกษตร
  มาทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเอง
 
 กันดีกว่า
 

พืชพลังงานทดแทน

  ความรู้เรื่องข้าว
น้ำปั้นผัก  ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
ครัวสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย ช่วยรักษาโรค
เตือนการระบาดศัตรูพืช
โรคไหม้ข้าว
โรคไหม้ข้าวระยะแตกกอ

 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
 
 

 
เอกสารวิชาการประจำเดือน
  เดือน ต.ค.
  เดือน พ.ย.
  เดือน ธ.ค.
  ดือน ม.ค. 
  เดือน ก.พ.
  เดือน มี.ค.
  เดือน เม.ย.
  เดือน พ.ค.
  เดือน มิ.ย.
  เดือน ก.ค.
  เดือน ส.ค.
  เดือน ก.ย. /โรคไหม้ข้าวระยะแตกกอ
ลิ้งค์เว็บไซค์หน่วยงานกรม
   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล
  วิสาหกิจชุมชน
  e-office
  สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
  ระบบ (ssnet)
  หน่วยงานสังกัดกรม
  บริการประชาชน Service
  การจัดการความรู้ KM
  ระบบงานสารบรรณ
  เตือนภัยไวรัส
  ดาวโหลดโปรแกรม
  เทคโนโลยีชาวบ้าน
  ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการ
   รักษาพยาบาล
 

 

 

 

 

updata   12 พฤษภาคม 2558    สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม  2555

จัดทำโดย : ทีมงานสารสนเทศเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ที่ปรึกษา : นายประมวล  สุวรรณมณี  เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ถนนเทศบาลบำรุง  ต.ในเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด 
 
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-4351-2913
อีเมล์
mueangroiet@doae.go.th ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-4351-2913