ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ยื่นเอกสาร บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน หลักฐานสิทธิ์ที่ดิน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 58/59 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย ตั้งแต่บัดนี้ 

กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ต.ในเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000

 

 
   
 

(นายเสน่ห์  รัตนาภรณ์)
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายธีรศักดิ์  แดงน้อย)
เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรเมืองร้อยเอ็ด

 

หน้าแรก
  ประวัติสำนักงาน
  พื้นที่การปกครองอำเภอ/ตำบล
  ข้อมูลทั่วไป
  ทำเนียบตำบล/หมู่บ้าน
  ข้อมูลแหล่งน้ำที่สำคัญ
  จำนวนประชากร/แรงงาน
  จำนวนแรงานภาคการเกษตร
  บุคลากรเจ้าหน้าที่/ติดต่อสื่อสาร
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์
  ทำเนียบศูนย์ข้าวชุมชน
  ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร 3 ก.
  ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืช
  ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา
  จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  สรุปข้อมูลภัยธรรมชาติ
  ทำเนียบอาสาสมัครเกษตร
  สภาวะการทำนา
  พื้นที่ถือครองการเกษตร
  สรุปประเมินผลผลิตข้าวนาปี
  สรุปผลการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
  สรุปแบบรายงาน N
  สรุป GPP (ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง)
  ผลการเลือกตั้งผู้เกษตรกร
  การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 

          เว็บเกษตรอำเภอ
           เกษตรอำเภอธวัชบุรี
  เกษตรอำเภอเสลภูมิ
  เกษตรอำเภอโพนทอง
  เกษตรอำเภอหนองพอก
  เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย
  เกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน
  เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย
  เกษตรอำเภอปทุมรัตน์
  เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ
  เกษตรอำเภอพนมไพร
  เกษตรอำเภออาจสามารถ
  เกษตรอำเภอโพนทราย
  เกษตรอำเภอเมืองสรวง
  เกษตรอำเภอจังหาร
  เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ
  เกษตรอำเภอเมยวดี
  เกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง
  เกษตรอำเภอเชียงขวัญ
  เกษตรอำเภอหนองฮี
 
         เว็บ องค์กรปกครองท้องถิ่น
  ทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  เทศบาลตำบลโนนตาล
  เทศบาลตำบลปอภาร
  อบต.รอบเมือง
  อบต.เมืองทอง
  อบจ.ร้อยเอ็ด
  อบต.เหนือเมือง
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด   ยินดีต้อนรับ


วิสัยทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด


"มุ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก และสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน"


ลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ๑๐๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (โรงงานผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ ๑ เดียวแห่งประเทศไทย (ภาพกิจกรรม)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

   
นายธีรศักดิ์ แดงน้อย เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พบปะกับเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 จำนวนเกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เมืองทอง  อ.เมืองร้อยเอ็ด
นายไพรัช หอมกลิ่น    นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  หัวหน้าราชการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,คณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 28 มกราคม 2559 (ภาพข่าว)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดอบรมประเมินศักยภาพและทำแผนพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม เกษตรกร 20 ราย ณ อบต.เมืองทอง วันที่ 20 มกราคม 2559 โดยนางรุจิรัตน์ มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นายธีรศักดิ์ แดงน้อย เกษตรอำเภอ นำทีมนักส่งเสริมการเกษตร อ.เมืองร้อยเอ็ด ศึกษาดูงาน Smart office  จ.อุดรธานี

เบื้องหลังการปรับปรุงสำนักงานเพื่อต้อนรับเกษตรกรจากตำบลต่าง ๆ เพื่อทอดถวายผ้าป่าข้าวเปลือกสามัคคีและปัจจัย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ภาพกิจกรรม)
  8 ม.ค.59 เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายธีรศักดิ์ แดงน้อย พร้อมทีมงาน     เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่จากท่านเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด(นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์)
  เมื่อวันที่ 7 ม.ค.59 นายไพรัช หอมกลิ่น นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเกษตรกรและผู้ยากจน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายธีรศักดิ์ แดงน้อย เกษตรอำเภอและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ และทีมงานนักส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือ เข้าร่วมรับฟังผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ กว่า 40 ราย (ภาพกิจกรรม)
   
  เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (นายธีรศักดิ์ แดงน้อย)ร่วมกับนักส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 24 ธ.ค.58 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย (ภาพกิจกรรม)
  เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (นายธีรศักดิ์ แดงน้อย) เปิดการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านสงเปลือย สู่ smart group ระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 25 ธ.ค.59 ณ ที่ทำการกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านสงเปลือย หมู่ 5 ต.เมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด(ภาพกิจกรรม)
   
        นายวิเชียร สีลาดเลา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและทีมวิทยากร ดำเนินการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) สมาชิกแปลงใหญ่   ในวันที่ 23 ธ.ค.58   ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร         บ้านสงเปลือย หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด (ภาพกิจกรรม)
   
   
   

 

พันธกิจ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

1.วิจัยและพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2.ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอด
   ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
   แปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตร
  ในพื้นที่อย่างเหมาะสม (ข้าวหอมมะลิ)
3.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
  เกษตรกร  กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร   
  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มยุว
  เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ
4.ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขั้น 
  พื้นฐาน ให้ก้าวหน้าให้สอดคล้องกับ
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
ความรู้ด้านการเกษตร
   วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร
  จดหมายข่าว สผส.
  จดหมายกรมส่งเสริมการเกษตร
  จดหมายข่าว กรมการข้าว
  สาระคดีและบทความ
  ห้องสมุดความรู้การเกษตร
  มาทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเอง
 
 กันดีกว่า
 

พืชพลังงานทดแทน

  ความรู้เรื่องข้าว
น้ำปั้นผัก  ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
ครัวสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย ช่วยรักษาโรค
เอกสารวิชาการประจำเดือน
  เดือน ต.ค.
  เดือน พ.ย.
  เดือน ธ.ค.
  ดือน ม.ค. 
  เดือน ก.พ.
  เดือน มี.ค.
  เดือน เม.ย.
  เดือน พ.ค.
  เดือน มิ.ย.
  เดือน ก.ค.
  เดือน ส.ค.
  เดือน ก.ย.
 
หน่วยงานจังหวัด/อำเภอ
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
    จังหวัดร้อยเอ็ด (ก
.ษ.)
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
 
ศูนย์ข้าวร้อยเอ็ด
 
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและ
    ปัจจัยการผลิตร้อยเอ็ด(พืชไร่)
 
ชลประทานร้อยเอ็ด
 
ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
    ที่ 3จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
  สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
  สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
  พัฒนาชุมชนเมืองร้อยเอ็ด
  สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 

               บริการหน่วยงาน               

  หนังสือภายนอก
  ายงานการประชุม
  ประกาศ
  หนังสือประทับตรา
  ันทึกข้อความ
  ใบลาป่วย ลากิจ
  ใบลาพักผ่อน
  มติคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์
  แบบขออนุญาตไปราชการ
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
       ราชการ  (แบบ ๘๗๐๗)
  แบบ บก.๔๒๓๑

                  ประมวลภาพกิจกรรมเด่น                 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ต.โนนตาล

โครงการสร้างรายงานและพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

 

    บทความเศรษฐกิจพอเพียง 
สกู๊ปพิเศษ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  
ทัศนะกับเศรษฐกิจพอเพีย และการประยุกต์ใช้
แนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงคนไทยข้าใจดีแล้วจริงหรือ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคนหนทางข้างหน้า
   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี             การจัดการความรู้ KM
การเกษตรประจำตำบล                          
e-office
วิสาหกิจชุมชน                                     เตือนภัยไวรัส
ระบบงานสารบรร                               ดาวโหลดโปรแกรม
สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร              เทคโนโลยีชาวบ้าน
ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล               ระบบ (ssnet)
หน่วยงานสังกัดกรม
บริการประชาชน Service
 
 

updata   08 กุมภาพันธ์ 2559    สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม  2557

จัดทำโดย : ทีมงานสารสนเทศเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ที่ปรึกษา : นายธีรศักดิ์  แดงน้อย  เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ถนนเทศบาลบำรุง  ต.ในเมือง  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด 
 
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-4351-2913
อีเมล์
mueangroiet@doae.go.th ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-4351-2913